Γενικός κώδικας

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει μια εισαγωγή στην έννοια του γενικού κώδικα, μια σειρά πλεονεκτημάτων της μεθόδου καθώς και αρκετά παραδείγματα ανάπτυξης γενικού κώδικα.

 

Λέξεις κλειδιά: Γενικός κώδικας, γενικοί τύποι, δοχείο αντικειμένου, γενική κλάση, γενικές μέθοδοι.

 

Ενότητα 14. Γενικός κώδικας