Εννοιολογικό πλαίσιο και προσδιορισμός του πεδίου μελέτης

Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης, η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ως πεδίο μελέτης των επιστημών της αγωγής, ζητήματα έρευνας και συσχετισμού με τις κοινωνικές επιστήμες.

 

Λέξεις κλειδιά: συνεχιζόμενη εκπαίδευση, βασικές αρχές και χαρακτηριστικά, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, παραδείγματα, διεθνείς εξελίξεις, επαγγελματική κατάρτιση,  κράτος, οργανισμός μάθησης, εκπαιδευτική πολιτική, θεωρίες της αγωγής, επιδράσεις.