Θεωρητικές προσεγγίσεις μάθησης και ανάπτυξης ενιλήκων

Ψυχολογικές και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη και τη μάθηση των ενηλίκων, ενηλικίωση και ανάπτυξη, στρατηγικές και τρόποι μάθησης στους ενηλίκους, ο ρόλος της μνήμης και των συναισθημάτων, εμπειρική και μετασχηματιστική μάθηση, ο ρόλος του κριτικού στοχασμού.

 

Λέξεις κλειδιά: ενηλικίωση, ανάπτυξη, στρατηγικές και τρόποι μάθησης, e‐learning, προσεγγίσεις στη μάθηση ενηλίκων, κριτικός στοχασμός.