Πρακτικές προσεγγίσεις μεθόδευσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους ενηλίκους

Κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ζητήματα πρόσβασης και διευκόλυνσης της μάθησης στους ενηλίκους, ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων.

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακή ανάγκη, παράγοντες συμμετοχής, διευκόλυνση μάθησης, κίνητρο, τεχνική, μέσα μεθόδευσης, μαθησιακός σκοπός και στόχος, αποτίμηση μάθησης, μέτρηση αποτελεσματικότητας, αυτοαξιολόγηση, εκπαιδευτής ενηλίκων.