Εισαγωγή

Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται μια πρώτη γνωριμία με το μάθημα. Δίνεται το κίνητρο της ενασχόλησης με τα περιεχόμενα του μαθήματος και παρέχονται βασικές έννοιες και ορισμοί, ενώ στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών που θα αναλυθούν εκτενέστερα στις επόμενες ενότητες του μαθήματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Κίνητρο, εξόρυξη δεδομένων, ανακάλυψη γνώσης, περιγραφικές λειτουργίες εξόρυξης δεδομένων, προγνωστικές λειτουργίες εξόρυξης δεδομένων, πηγή δεδομένων.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ_01. Εισαγωγή