Επεξεργασία Δεδομένων

Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται μια περιγραφή σχετικά με τη μορφή και τις ιδιότητες των δεδομένων. Επίσης, περιγράφονται πράξεις επεξεργασίας που εκτελούνται πάνω στα δεδομένα όπως περίληψη, καθαρισμός, μετασχηματισμός, και κβαντοποίηση. Στη συνέχεια, περιγράφονται μέθοδοι μείωσης μεγέθους δεδομένων, όπως δειγματοληψία, ιδιοδιανύσματα και επιλογή χαρακτηριστικών. Τέλος, γίνεται αναφορά σε μέτρα απόστασης και ομοιότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: Μορφή δεδομένων, ιδιότητες δεδομένων, περίληψη δεδομένων, καθαρισμός δεδομένων, ανώμαλη τιμή, μετασχηματισμός δεδομένων, κβαντοποίηση δεδομένων, δειγματοληψία, μείωση αριθμού διαστάσεων, ομοιότητα δεδομένων, απόσταση δεδομένων.