Αποθήκες Δεδομένων – Μέρος Α’

Η συγκεκριμένη ενότητα παρέχει βασικές έννοιες και ορισμούς που αφορούν την περιοχή των Αποθηκών Δεδομένων. Αναλύεται η αρχιτεκτονική των Αποθηκών Δεδομένων και η διαφορά τους με τις Βάσεις Δεδομένων ενώ μελετώνται ακόμα οι κύβοι δεδομένων, οι τύποι σχημάτων και γενικότερα θέματα σχεδίασης.

 

Λέξεις κλειδιά: Αποθήκη δεδομένων, αρχιτεκτονική, ETL, back-end εργαλεία, κύβος δεδομένων, σχήμα αστέρα, σχήμα νιφάδας, αστερισμός γεγονότων, OLAP.