Αποθήκες Δεδομένων – Μέρος Β’

Στη δεύτερη ενότητα σχετικά με τις Αποθήκες Δεδομένων αναλύονται αρχιτεκτονικές υλοποίησης συστημάτων OLAP και υλοποίησης κύβων. Επίσης, παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικά με καταλόγους και ευρετήρια.

 

Λέξεις κλειδιά: Αρχιτεκτονική υλοποίησης συστημάτων OLAP, ROLAP, MOLAP, HOLAP, υλοποίηση κυβοειδών, μερική υλοποίηση κυβοειδών, lattice, δικτυωτό πλαίσιο, επιλογή κυβοειδών, κατάλογος, B+ δέντρο, bitmap, bit-sliced, top N, ερωτήματα παγόβουνου, iceberg, υπολογισμός κύβων.