Κατηγοριοποίηση – Μέρος Α’

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η λειτουργία της κατηγοριοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται βασικές έννοιες και αναλύεται η κατηγοριοποίηση μέσω της μεθόδου των δέντρων αποφάσεων. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στο φαινόμενο της υπερβολικής προσαρμογής.

 

Λέξεις κλειδιά: Κατηγοριοποίηση, κριτήρια αξιολόγησης, δέντρο απόφασης, διαχωριστική ιδιότητα, μέτρο ανομοιογένειας, υπερβολική προσαρμογή, κλάδεμα, pruning, αλγόριθμος REP, κλιμακούμενος αλγόριθμος, gini index.