Ομαδοποίηση – Μέρος Β’

Στη συγκεκριμένη ενότητα αναλύονται δύο από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες αλγορίθμων ομαδοποίησης, οι αλγόριθμοι τμηματοποίησης και οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι. Στους αλγόριθμους τμηματοποίησης δίνεται έμφαση στη ομαδοποίηση πλησιέστερων γειτόνων ενώ στους ιεραρχικούς αλγορίθμους παρουσιάζεται η συναθροιστική ιεραρχική ομαδοποίηση.

 

Λέξεις κλειδιά: Ιεραρχικοί αλγόριθμοι, ιεραρχική ομαδοποίηση, συναθροιστική ιεραρχική ομαδοποίηση, αλγόριθμος Ward.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ_08. Ομαδοποίηση – Μέρος Β’