Ομαδοποίηση – Μέρος Γ’

Η τρίτη ενότητα σχετικά με τη ομαδοποίηση ασχολείται με τις δύο εναπομείνασες βασικές κατηγορίες αλγορίθμων ομαδοποίησης: τους αλγορίθμους βασισμένους στην πυκνότητα και τους αλγορίθμους βασισμένους στη θεωρία γράφων. Τέλος, μελετούνται ζητήματα και αλγόριθμοι σχετικά με την κλιμάκωση στην ομαδοποίηση.

 

Λέξεις κλειδιά: Πυκνότητα, DBScan, θεωρία γράφων, MST, RNG, GG, κλιμάκωση, BIRCH, CF Tree, CHAMELEON.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ_08. Ομαδοποίηση – Μέρος Β’