Ομαδοποίηση – Μέρος Δ’

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα σχετικά με τη ομαδοποίηση ολοκληρώνει τη μελέτη της λειτουργίας της ομαδοποίησης εξετάζοντας θέματα που αφορούν τον έλεγχο εγκυρότητας και τάσης ομαδοποίησης.  Τέλος, γίνεται μια αναφορά σε κριτήρια και παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ενός συγκεκριμένου αλγορίθμου ομαδοποίησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Έλεγχος εγκυρότητας, SSE, SSB, συντελεστής σιλουέτας, οπτικοποίηση, τάση ομαδοποίησης, επιλογή αλγορίθμου.