Κανόνες Συσχέτισης – Μέρος Α’

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι κανόνες συσχέτισης και η λειτουργία της εξόρυξης κανόνων συσχέτισης από σύνολα δεδομένων. Αρχικά, δίνονται βασικοί ορισμοί και παραδείγματα κανόνων συσχέτισης ενώ στη συνέχεια αναλύεται ο αλγόριθμος δημιουργίας συχνών στοιχειοσυνόλων Apriori.

 

Λέξεις κλειδιά: Κανόνες συσχέτισης, υποστήριξη, εμπιστοσύνη, συχνά στοιχειοσύνολα, Apriori, δημιουργία κανόνων, αντιμονοτονικότητα, κατακερματισμός, τμηματοποίηση, αρνητικό όριο.