Εισαγωγή στην έννοια της εκπαίδευσης

Η ενότητα εισάγει τις έννοιες της «παιδείας», «εκπαίδευσης», «μόρφωσης», επισημαίνει τα κοινά σημεία των εννοιών αυτών, καθώς και τις διαφορές τους. Ορίζει την «επαγγελματική εκπαίδευση» και τα κέντρα βάρους της, καθώς και την «επιμόρφωση» την οποία διακρίνει σε οργανωμένη και μη οργανωμένη. Γίνεται διεξοδική αναφορά στην έννοια της «εκπαίδευσης ενηλίκων» και στη σημασία της. Τονίζεται ο ρόλος της συνεχούς και δια βίου μάθησης και η σπουδαιότητά της για όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Τέλος, παρουσιάζεται η σχέση της εξέλιξης της γνώσης με το χρόνο, καθώς τα χρονικά διαστήματα στα οποία η γνώση διπλασιάζεται συνεχώς γίνονται βραχύτερα.

 

Λέξεις κλειδιά: Παιδεία, εκπαίδευση, μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση, κέντρα βάρους επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαίδευση ενηλίκων, συνεχής και δια βίου μάθηση.