Η έννοια της γεωργικής εκπαίδευσης

Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της γεωργικής εκπαίδευσης και στη σημασία της για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μορφές της γεωργικής εκπαίδευσης, σχολική και εξωσχολική (τυπική και μη τυπική). Κατόπιν, παρουσιάζεται η γεωργία ως κλάδος της οικονομίας, οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει και οι οποίες τη διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Τονίζεται η σημασία της διαχείρισης στη γεωργία η οποία σχετίζεται με την επέμβαση του ανθρώπου στα γεωργικά συστήματα. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η σημασία της εκπαίδευσης, καθώς ο εκπαιδευμένος γεωργός είναι ικανότερος σε σχέση με κάποιον που δεν έχει εκπαιδευτεί σε θέματα γεωργίας, και έτσι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τη γεωργική του εκμετάλλευση. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες του γεωργικού επαγγέλματος, ενώ τονίζονται οι ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού σε εκπαίδευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Γεωργική εκπαίδευση, γεωργία, συντελεστές παραγωγής, διαχείριση, γεωργική εκμετάλλευση, γεωργικό επάγγελμα, εκπαίδευση και αγροτικός πληθυσμός, μορφές γεωργικής εκπαίδευσης.