Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέρος Δεύτερο)

Η ενότητα αποτελεί συνέχεια της τέταρτης ενότητας και παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν αναπτύξει σε αξιοσημείωτο βαθμό το θεσμό της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στον οποίο εντάσσεται και η γεωργική εκπαίδευση. Οι χώρες αναφοράς είναι η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζονται τα Ευρωπαϊκά Κέντρα για την ανάπτυξη της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης και τονίζεται ο ρόλος τους στη γεωργική εκπαίδευση μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε.   

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, γεωργική εκπαίδευση, πράσινο πιστοποιητικό, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ευρωπαϊκά Κέντρα για την ανάπτυξη της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης.