Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος

Η ενότητα επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η προετοιμασία του μαθήματος τόσο για τον εκπαιδευόμενο όσο και για τον εκπαιδευτή. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως μέθοδος σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αντίστοιχα, παρουσιάζεται και η μέθοδος curriculum αλλά και ο συνδυασμός αναλυτικό πρόγραμμα και curriculum. Κατόπιν εξηγούνται τα πλεονεκτήματα της προετοιμασίας της διδασκαλίας, ενώ αναφέρονται τα βασικά κριτήρια επιλογής του περιεχομένου της διδασκαλίας. Παρουσιάζονται επιπλέον κάποιοι κανόνες σχεδιασμού με βάση το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τη φύση της εκπαίδευσης και με βάση τα επίπεδα δυσκολίας. Τα παραπάνω προσαρμόζονται στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης.           

 

Λέξεις κλειδιά: Προετοιμασία μαθήματος, αναλυτικό πρόγραμμα, curriculum, σχεδιασμός διδασκαλίας, επαγγελματική εκπαίδευση.