Η Ελληνική Αρχαιότητα. Η ακμή και η παρακμή της Πόλης. Μακεδονικός τρόπος πολέμου. 4ος αι. π.Χ. – 4ος αι. μ.Χ.
  1. Η διεύρυνση της στρατιωτικής και πολιτικής βάσης στην αρχαία Αθήνα
  2. Η παρακμή της σχέσης οπλίτη – πολίτη και η ένταξη μισθοφόρων
  3. Το Μακεδονικό Πρότυπο
  4. Ειδική Βιβλιογραφία
  5. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: οπλίτης, φάλαγγα οπλιτών, επανάσταση οπλιτών, δημοκρατία, μακεδονική φάλαγγα, εταίροι-πεζεταίροι.

ΕΝΟΤΗΤΑ_03. Η Ελληνική Αρχαιότητα. Η ακμή και η παρακμή της Πόλης. Μακεδονικός τρόπος πολέμου. 4ος αι. π.Χ. – 4ος αι. μ.Χ.