Από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. 8ος αι. μ.Χ – 15ος αι. μ.Χ.
  1. Οι σταυροφορίες σηματοδοτούν το τέλος του Μεσαίωνα
  2. Η Βρετανική «στρατιωτική επανάσταση»
  3. Εκατονταετής Πόλεμος ( 1354 – 1453)
  4. Ειδική Βιβλιογραφία
  5. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: σταυροφορίες, εταιρείες μισθοφόρων, βρετανική στρατιωτική επανάσταση, Ιωάννα της Λωρραίνης, κάστρα.