Το Παλαιό Καθεστώς 17ος αι. μ.Χ – 18ος αι. μ.Χ.
  1. Ο Τριακονταετής Πόλεμος (1618 – 1648)
  2. Συνέπειες του Τριακονταετούς πολέμου
  3. Το Παλαιό καθεστώς, η απόλυτη μοναρχία και οι επαγγελματικοί στρατοί
  4. Λουδοβίκος 14ος
  5. Ειδική Βιβλιογραφία
  6. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: μεταρρύθμιση-αντιμεταρρύθμιση, θρησκευτικοί πόλεμοι, Γουσταύος Αδόλφος, Τριακονταετής Πόλεμος, στρατιωτική θητεία, επαγγελματικός στρατός.