Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάαστριχτ
  1. Η τάση για οικονομική και νομισματική ένωση μέσα σε ένα ορυμαγδό διεθνών εξελίξεων.
  2. Η Ευρώπη ως σημείο αναφοράς των ευρωπαϊκών χωρών.
  3. Οι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κριτήρια του Μάαστριχτ.

Λέξεις Κλειδιά: ευρωπαϊκή ένωση, συνθήκη Μάαστριχτ, κριτήρια του Μάαστριχτ, ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ), κατάρρευση ΕΣΣΔ, πόλεμος του κόλπου, Γιουγκοσλαβία, ενοποίηση Γερμανίας, Helmut Kohl, François Mitterand, κριτήρια Μάαστριχτ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάαστριχτ

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάαστριχτ (Α' μέρος)
Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάαστριχτ (Β' μέρος)