Εισαγωγή

Παρουσιάζονται ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία για τη Στατιστική ως μέρος επιστημονικής μεθόδου, τον τρόπο που τίθενται οι ερωτήσεις επί των παρατηρήσεων, καθώς και για τη διατύπωση υποθέσεων και την κατασκευή μοντέλων.

 

Λέξεις Κλειδιά:περιγραφική στατιστική, παρατηρήσεις, επεξεργασία δεδομένων, υποθέσεις, μοντέλα, προβλέψεις

 

Παρουσίαση

Ενότητα 01- Εισαγωγή