Κατανομές και Παράμετροι

Παρουσιάζονται οι κατανομές πιθανοτήτων καθώς και οι παράμετροι θέσης, διασποράς και σχήματος των κατανομών.

 

Λέξεις Κλειδιά: κατανομή πιθανότητας, διακριτές κατανομές, συνεχείς κατανομές, παράμετροι θέσης, εντροπία, συντελεστής Pearson