Εκτιμήσεις

Παρουσιάζεται μια Εισαγωγή στην εκτίμηση των Παραμέτρων του Πληθυσμού από το Δείγμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: εκτίμηση σημείων, σημειακές εκτιμήτριες, διάστημα εμπιστοσύνης, κεντρικό οριακό θεώρημα