Στατιστική Ανάλυση και Μοντέλα

Παρουσιάζονται μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης και κατασκευής μοντέλων, καθώς και οι διαφορικές εξισώσεις και οι εξισώσεις διαφορών.

 

Λέξεις Κλειδιά: στατιστική ανάλυση, διαφορικές εξισώσεις, εξισώσεις διαφορών, γραμμικές και μη γραμμικές ακολουθίες, στοχαστικές διαδικασίες