Παράγωγοι Συναρτήσεων

Βασικοί κανόνες παραγώγισης και ολοκλήρωσης συναρτήσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: ταχύτητα ή ρυθμός μεταβολής, ιδιότητες παραγώγων, μερική παράγωγος, ολοκλήρωση, ανάπτυγμα Taylor