Δυναμικά Συστήματα

Παρουσιάζονται τα δυναμικά συστήματα. Τα φυσικά συστήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Βιολογίας είναι δυναμικά συστήματα. Στην ενότητα αυτή εισάγονται βασικοί όροι και παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής μοντέλων φυσικών συστημάτων δηλ. μαθηματικών κατασκευών που έχουν σκοπό να μιμηθούν τη συμπεριφορά των δυναμικών φυσικών συστημάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: σύστημα, μεταβλητές κατάστασης, παράμετροι θέσης, κανόνες μετασχηματισμού, εξισώσεις διαφορών