Πίνακες Πραγματικών Αριθμών

Παρουσιάζονται οι πίνακες των πραγματικών αριθμών (ορισμοί, πράξεις και εύρεση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων) και μια σειρά παραδειγμάτων εφαρμογής των πινάκων.

 

Λέξεις Κλειδιά: πράξεις πινάκων, τετραγωνικοί πίνακες, αντιστροφή πίνακα, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα,  μοντέλο Leslie