Ριζοσπαστική Παιδαγωγική

Στην ενότητα αυτή ξεκινάει η διερεύνηση της Ριζοσπαστικής Παιδαγωγικής και εισάγονται, αναλύονται και συζητούνται ορισμένα βασικά στοιχεία, ιδιαίτερα εκείνες οι πλευρές της, οι οποίες σχετίζονται με τις σχολικές πρακτικές.

 

Η Ριζοσπαστική Παιδαγωγική είναι μια «προσέγγιση» ομπρέλα, κάτω από την οποία συντάσσονται πολλές ριζοσπαστικές παιδαγωγικές τάσεις. Επιχειρώντας λοιπόν να απαντήσει στο ερώτημα που αφορά στο τι δεν πηγαίνει καλά με τη συστηματική εκ/ση, οι ριζοσπάστες/ιες παιδαγωγοί διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ως προς το «τι κάνουμε».

 

Κοινή συνισταμένη όλων όμως είναι η παραδοχή ότι η εκπαίδευση είναι πολιτική και θα πρέπει να στοχεύει στην κοινωνική αλλαγή και η αμφισβήτηση του υπάρχοντος σχολικού συστήματος. Στόχος «Να παράσχουμε ‘τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν μια καθαρότερη εικόνα του ποιοι είναι, και του πραγματικού νοήματος των κοινωνικών τους πρακτικών, σαν ένα πρώτο βήμα του να γίνουν άνθρωποι διαφορετικού είδους, με διαφορετικά είδη κοινωνικών λειτουργιών».

 

Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιούν ορισμένα θεωρητικά εργαλεία, όπως οι έννοιες της ιδεολογίας και της ενδυνάμωσης.

 

Οι ριζοσπάστες/τριες παιδαγωγοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση της ιδεολογίας στην εκπαίδευση. Όπου ιδεολογία «είναι μια ομάδα ιδεών & πεποιθήσεων για τον κόσμο που μοιράζεται μια κατηγορία ή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι την φανερώνουν τόσο με τη συμπεριφορά τους, όσο & στις συζητήσεις τους σε διάφορα ακροατήρια».

 

Η ενδυνάμωση (empower) των μαθητών/τριών, επιδιώκεται μέσω της «παραίτησης» των δάσκαλων από το να αποτελούν εξουσιαστικές αυθεντίες και της δυνατότητας οι μαθητές να αισθάνονται ίσοι μαζί τους. Με αυτήν την τακτική, οι μαθητές-τριες καθίστανται περισσότερο ελεύθεροι, ορθολογιστές και αντικειμενικοί.

 

Ένας/μία ριζοσπάστης/τρια παιδαγωγός προωθεί τη δημιουργία στην τάξη ενός κλίματος δημοκρατίας, ατομικής ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι μαθητές και μαθήτριες, έχοντας την πλήρη υποστήριξη και συνδρομή του-της δασκάλου-ας, αναγνωρίζουν και κατονομάζουν τις μορφές καταπίεσης και αδικίας που υφίστανται στην τάξη και αγωνίζονται, για να τις απαλείψουν από το σχολικό χώρο.

 

Λέξεις Κλειδιά: ριζοσπάστες, ιδεολογία, ενδυνάμωση, κοινωνική δικαιοσύνη

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

4. Ριζοσπαστική Παιδαγωγική

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ριζοσπαστική Παιδαγωγική