Γιατί οι μαθήτριες/ες αναπτύσσουν «μη αποδεκτές» συμπεριφορές

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται, αναλύονται και συζητούνται οι λόγοι, για τους οποίους οι μαθήτριες αναπτύσσουν συμπεριφορές που δεν προωθούν τους στόχους της μάθησης και δεν γίνονται αποδεκτές από τους ενήλικες. Μια πρώτη έννοια η οποία συζητείται είναι αυτή της αποδεκτής συμπεριφοράς: Ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ανεκτή / μη ανεκτή συμπεριφορά κάποιου παιδιού αποτελεί μια δυναμική, περίπλοκη κατάσταση και να συμπεριφερόμαστε με κατανόηση, αλλά και να είμαστε καλά ενημερωμένοι/ες γύρω από το σχετικό ζήτημα.

 

Οι αιτίες των προβλημάτων της συμπεριφοράς των μαθητών μπορεί να προέρχονται από εσωτερικές ανάγκες, από την κοινωνική δυναμική και από τις συνθήκες που διαμορφώνουν οι εκ/κοι. Η σχετική θεωρητική και ερευνητική παραγωγή χωρίζεται σε τρεις (πολύ αφαιρετικά) κατηγορίες, ανάλογα με την ιδεολογική προσέγγιση των ερευνητών: στη συντηρητική, η οποία εστιάζει στο άτομο (παθολογικά αίτια, αποκλίνοντα άτομα), στη φιλελεύθερη, η οποία αναζητά ευθύνες και στο ευθύνες στο σχολικό σύστημα, στο πρόγραμμα σπουδών, στο σύστημα αξιολόγησης και στο στυλ διδασκαλίας και τέλος στη ριζοσπαστική, η οποία αναδεικνύει του συστημικούς παράγοντες, δηλαδή τις πιεστικές συνθήκες διαβίωσης, τον ανταγωνισμό, αλλά και αναζητά ευθύνες στο σχολικό σύστημα, στο πρόγραμμα σπουδών, στο σύστημα βαθμολόγησης και στο στυλ διδασκαλίας.

 

Οι γονείς που βιώνουν μεγαλύτερο εξωτερικό έλεγχο στη δουλειά, συνειδητά ή ασυνείδητα εγχαράσσουν το άγχος της συμμόρφωσης με την εξωτερική –σε σχέση μ’ αυτούς- εξουσία, ενώ αντίθετα, οι γονείς που έχουν μικρότερο εξωτερικό έλεγχο, δηλαδή μεγαλύτερη αυτονομία στις κινήσεις και στη λήψη αποφάσεων στην εργασία τους, θεωρούν ότι ο αυτοέλεγχος, η εκδήλωση πρωτοβουλιών και η δημιουργικότητα είναι σημαντικές αξίες που θα πρέπει να  μεταβιβάσουν στα παιδιά τους. Στην περίπτωση όμως, κατά την οποία τα παιδιά αυτής της κατηγορίας αντιμετωπίσουν δάσκαλο/α που δεν επιβεβαιώνει την εξουσία του/ης, τότε είναι πολύ πιθανό να δοκιμάσουν, κατ’ εξακολούθηση, τους κανόνες για να βρουν τα όριά τους, με σύνηθες αποτέλεσμα την πρόκληση χαοτικών καταστάσεων, αφού θεωρούν ότι ο/η δάσκαλος/α είναι αδύναμος/η ή/και ανίκανος/η για το ρόλο του/της.

 

Λέξεις Κλειδιά: προβλήματα συμπεριφοράς, σχολικό κλίμα, σχολική ασφάλεια