Η Ασφάλεια στο Σχολείο

Στη συγκεκριμένη ενότητα συζητείται το ζήτημα της ασφάλειας στα σχολεία και οι παράγοντες που σχετίζονται με αυτή (Οι παρεμβάσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα, το σχολικό κλίμα το σχολικό κτίριο, οι ρυθμίσεις «τάξης» & «πειθαρχίας» της σχολικής μονάδας & τα προγράμματα «διαχείρισης» της σχολικής τάξης). H είσοδος στο σχολείο, η παρουσία των εκ/κών στους διαδρόμους και στην αυλή, η κατάλληλη διαμόρφωση χώρου, για αποφυγή ατυχημάτων & για καλύτερο έλεγχο είναι παράγοντες που πρέπει να προσεχθούν.

 

Η σχολική ασφάλεια σχετίζεται με τους κανόνες διατήρησης του καλού σχολικού κλίματος, τις παρεμβάσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα, τη γνώση της κείμενης νομοθεσίας για τις ποινικές πράξεις, με την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής στο σχολείο και απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού & την κατανομή ρόλων.

 

Το σχολικό κλίμα εξαρτάται από τη σύνθεση του μαθητικού σώματος, τη στάση του εκ/κου προσωπικού, την ικανότητα της διοίκησης & του προσωπικού, τη σχέση των διδασκόντων με τους/τις μαθητές/τριες, τη σχέση των διδασκόντων με τους/τις γονείς, το μοντέλο διοίκησης της σχολικής μονάδας, τις δραστηριότητες που προβλέπει το ΑΠ, το κτίριο και τους κανόνες.

 

Οι μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες παρεμβάσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα (Moral educational programs, Character educational programs), έχουν καθαρά συμπεριφοριστικό χαρακτήρα και αδυνατούν να επιλύσουν το πρόβλημα.

 

Η Εφαρμογή ενιαίας πολιτικής στο σχολείο & συνεργασία μεταξύ του προσωπικού & κατανομή ρόλων απαιτεί την κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης για την ασφάλεια και την ομαλή καθημερινή δραστηριότητα, το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί στο σύλλογο διδασκόντων, με το δ/ντη, αλλά και να γνωστοποιηθεί στους γονείς & κηδεμόνες. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν εστία προβληματισμού και να δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Μήπως αναπαραγάγουμε αυτό που αντιπαλεύουμε;
  2. Τι επακολουθεί τις παραβατικές συμπεριφορές; 
  3. Λάβαμε υπόψη την αξιοπρέπεια των μαθητών;
  4. Λάβαμε υπόψη τους νόμους, τα διατάγματα & τις υπουργικές αποφάσεις;
  5. Μπορούμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο με σταθερότητα;
  6. Μπορούμε να εφαρμόζουμε τις συνέπειες με σύνεση;
  7. Το σχέδιο συμπεριλαμβάνει και τη σχέση των δασκάλων με την πειθαρχία ή εξαντλείτε στους/στις μαθητές/τριες;

Λέξεις Κλειδιά: ασφάλεια στο σχολείο, εκπαιδευτικοί, σχολικό κλίμα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

9. Η Ασφάλεια στο Σχολείο