Εκπαιδευτικοί & Λειτουργία της Σχολικής Τάξης

Στην ενότητα αυτή ξεκινάει η διαπραγμάτευση θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της σχολικής τάξης, η οποία  καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο η Δ φροντίζει να ευθυγραμμίζει τη συμπεριφορά & τις διαδικασίες μάθησης με τους στόχους & τον προγραμματισμό.

 

Στην λειτουργία της σχολικής τάξης επιδρά η προσωπική θεωρία του δασκάλου, το κλίμα στην τάξη, η πρόβλεψη (πρόληψη) & ο προγραμματισμός. Σύμφωνα με τον τρόπο που οι δασκάλες προσεγγίζουν τα θέματα της καθημερινής δουλειάς τους στην τάξη υπάρχουν τρεις τύποι δασκάλων (Canters model): ο/η Εχθρικός/ή ο/η Παθητικός/η (wishy washy) και ο/η κατηγορηματικός – δεσποτικός (assertive).

 

Η αντίστοιχη κατηγοριοποίηση που αφορά στις στρατηγικές «διαχείρισης» της σχολικής τάξης διακρίνει: την κυριαρχική, τη διαχειριστική, τη συνεργατική και τη στρατηγική της αγνόησης / απόσυρσης.

 

Οι Δ έχουν δικαιώματα & ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε να επιτελούν το έργο τους (πχ. Άλλη χρειάζεται περισσότερη ησυχία στην τάξη από κάποιον διπλανό συνάδελφό της). Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο για τη μάθημα περιβάλλον. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν το ρόλο τους, να ξέρουν πως αναμένεται να αντιδράσουν, όπως & τις συνέπειες των συγκεκριμένων πράξεών τους. Η θετική ανατροφοδότηση («αμοιβή») αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον «έλεγχο» της σχολικής τάξης. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο & να το ακολουθούμε.

 

Παράγοντες που σχετίζονται με τη διατήρηση καλού κλίματος στη  σχολική τάξη

Δημοκρατία στην τάξη είναι:

  • Σεβασμός στους μαθητές.
  • Ελευθερία μέσα σε καθορισμένα & λογικά όρια.
  • Δικαιοσύνη.
  • Συμμετοχή των μαθητριών στη λήψη αποφάσεων στην τάξη.
  • Ομαδική, συμμετοχική μάθηση.

Τέλος, συζητείται η αναγκαιότητα της πρόληψης, δηλαδή το σύνολο των ενεργειών & των «μέτρων» που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν & να εδραιώσουν ένα τέτοιο περιβάλλον που θα διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της εκ/κης διαδικασίας. Στην πρόληψη εντάσσονται οι ενέργειες του προγραμματισμού, καθώς και η  εισαγωγή ρυθμίσεων & κανόνων που αφορούν στη λειτουργία της τάξης.

 

Λέξεις Κλειδιά: κλίμα στην τάξη, η πρόληψη, προγραμματισμός