Ο έλεγχος της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών

Στην ενότητα αυτή συζητούνται τρόποι, πρακτικές και στάσεις που βοηθούν στον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών.  Ο έλεγχος της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών αφορά στην εμπλοκή τους στη μαθητική διαδικασία και στην συμμόρφωσή τους με τους κανόνες της τάξης.

 

Ο έλεγχος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προϋποθέτει ότι εστιάζουμε στους στόχους, εξηγούμε απλά & καθαρά – αναθέτουμε συγκεκριμένες εργασίες, καθορίζουμε με σαφήνεια τη διαδικασία. Για να λειτουργήσει σωστά η τάξη και να εξυπηρετηθούν οι στόχοι μας, θα πρέπει να μην περιοριζόμαστε «χωνόμαστε» στο γραφείο μας, αλλά κινούμαστε περιοδικά προς όλους/ες τους/τις μαθητριών και να ελέγχουμε την εκτέλεση των εργασιών όλης της τάξης, ακόμη & όταν συνομιλούμε με έναν μαθητή ή μια ομάδα. Βεβαίως, για να γίνουν αυτά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το ρυθμό της ανάπτυξης του μαθητριών, να φροντίζουμε για τις περιπτώσεις «διακοπής» και να προσέχουμε τα «μεταβατικά» διαστήματα. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να μη δεχόμαστε την πρόχειρη & φτωχή εργασία, όπως και να μην κάνουμε συγκρίσεις ιδιαίτερα όταν αφορούν στους /στις «αδύνατους/τες» μαθητές/τριες.

 

Η χρήση των επαίνων είναι καλό να γίνεται με φειδώ και τις περισσότερες φορές ιδιωτικά. Η «αμοιβή» μπορεί να είναι φραστική – λεκτική (πχ. πολύ καλή δουλειά), με σύμβολα επιβράβευσης (γραμματικά πχ. Α΄, Β΄ κλπ, φατσούλες χαμογελαστές, τσεκ, αστεράκια), τα οποία απονέμονται αμέσως στις μικρές τάξεις. Μπορεί ακόμη να έχει τη μορφή ελεύθερης ώρας(ώρα παιχνιδιού, ακρόαση μουσικής, παρακολούθηση ταινίας, απαλλαγή από εργασία στο σπίτι, πάρτι).

 

Στη συνέχεια αναπτύσσεται το ζήτημα του ελέγχου της συμμόρφωσης με τους κανόνες της τάξης. Η ύπαρξη του καταλόγου συνεπειών (σε συμφωνία με τη νομοθεσία & την στρατηγική του σχολείου), όπως και του αντίστοιχου των αμοιβών επιβράβευσης των καλών συμπεριφορών, θα πρέπει να είναι γνωστή στη διοίκηση του σχολείου & στους γονείς. Σ’ αυτό το πλαίσιο ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων, για τις οποίες η  συνέπεια και η αποφυγή των εκπλήξεων είναι πολύ σημαντική. Η ασυνέπεια συνήθως ξεκινάει από μη λογικούς κανόνες, πλημμελή έλεγχο και από αδυναμία του/της δασκάλου/ας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: έλεγχος συμπεριφοράς, κανόνες της τάξης