Τρωτότητα, Τάσεις, Απειλές

Γνωριμία με τους κινδύνους που διατρέχουν οι φυσικοί πληθυσμοί να εξαφανιστούν λόγω της ανθρωπογενούς και όχι μόνο επίδρασης καθώς και άλλες απειλές. Οι απώλειες και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων είναι μια από τις κυριότερες και η έντασή της γίνεται αντιληπτή αναλόγως του μεγέθους κλίμακας της ανάλυσης.

 

Λέξεις κλειδιά:Tρωτότητα, Aπειλές, Kατακερματισμός Eνδιαιτημάτων