Μικροί πληθυσμοί – οικολογία & τρωτότητα

Εισαγωγή στην οικολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών πληθυσμών και να γνωρίσει τους παράγοντες που αυξάνουν την τρωτότητά τους

 

Λέξεις κλειδιά: Μικροί πληθυσμοί, Τρωτότητα