Πρότυπα διατήρησης ex-situ & in-situ

Γνωριμία με τις ex situ και  in situ στρατηγικές διατήρησης απειλούμενων με εξαφάνιση πληθυσμών και πως αυτές οι δύο μπορούν να συνδυαστούν για βέλτιστα αποτελέσματα. Γίνεται λόγος για την κατηγοριοποίηση των ειδών ανάλογα με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και την ανάγκη διατήρησής τους.

 

Λέξεις κλειδιά: Απειλούμενοι πληθυσμοί, ex situ στρατηγικές διατήρησης, in situ στρατηγικές διατήρησης