Προστατευόμενες περιοχές

Παροχή πληροφοριών για την έννοια και τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών, το αντικείμενο προστασίας τους, πως αυτές οριοθετούνται και πως εκτιμάται η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με παραδείγματα καθώς και τη σημασία των ζωνώσεων.

 

Λέξεις κλειδιά:Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ), Αντικείμενο προστασίας ΠΠ, Οριοθέτηση ΠΠ, Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας προγραμμάτων