Μοντέλα Διαχείρισης για Προστατευόμενες Περιοχές

Αναφορά στο τι συνιστά ένα σχέδιο διαχείρισης, ποιες αρχές το διέπουν και σε τι τύπους κατηγοριοποιείται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, τις γνώσεις για την υπό διαχείριση περιοχή και το ποιοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχέδια Διαχείρισης, Τύποι διαχείρισης, Φορείς Διαχείρισης (ΦΔ)