Αρχές Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης & εφαρμογές

Γνωριμία του φοιτητή με τις βασικές αρχές διακυβέρνησης και πώς αυτή πραγματοποιείται μέσα από τους εμπλεκόμενους φορείς και δίκτυα με σκοπό να διδαχθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, τους παράγοντες που συμβάλουν προκειμένου αυτή να είναι επιτυχής και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

 

Λέξεις κλειδιά: Αρχές περιβαλλοντικής διακυβέρνησης