Δίκτυα Υπολογιστών

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, περιγράφονται οι κατηγορίες των δικτύων και αναλύονται τα μέσα μετάδοσης των σημάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυα υπολογιστών, κατηγορίες δικτύων, σήμα, ψηφιοποίηση, εύρος ζώνης, χωρητικότητα, συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων, ομοαξονικά καλώδια, οπτικές ίνες, μικροκύματα, ραδιοκύματα, δομημένη καλωδίωση.