Συστατικά Μέρη Ενός Δικτύου

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα συστατικά μέρη ενός δικτύου: οι κόμβοι, ο διανομέας, οι επαναλήπτες, οι γέφυρες, οι δρομολογητές, οι κάρτες δικτύου, το λειτουργικό σύστημα του δικτύου. Αναφέρονται επίσης οι βασικές λειτουργίες των τοπικών δικτύων, γίνεται εισαγωγή στα ενδοδίκτυα και στην ασφάλειά τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Συστατικά μέρη δικτύου, κόμβοι, διανομέας, επαναλήπτες, γέφυρες, δρομολογητές, κάρτες δικτύου, λειτουργικό σύστημα δικτύου, λειτουργίες τοπικών δικτύων, ενδοδίκτυα.