Ασύρματα Δίκτυα και Ευρυζωνικότητα

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα ασύρματα δίκτυα, τα είδη των ασύρματων δικτύων, τα πρότυπα ασύρματων δικτύων τύπου 802.11χ, Wi-Fi, Wi-Fi N, WiMax. επίσης, περιγράφεται η τοπολογία των ασύρματων δικτύων και οι εφαρμογές τους στη Δασοπονία. Γίνεται εισαγωγή στην ευρυζωνικότητα, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της και οι δικτυακές υποδομές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και τα οφέλη στην κοινωνία.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ασύρματα δίκτυα, είδη ασύρματων δικτύων, πρότυπα ασύρματων δικτύων τύπου 802.11χ, Wi-Fi, Wi-Fi N, WiMax, τοπολογία ασύρματων δικτύων, εφαρμογές ασύρματων δικτύων στη Δασοπονία, ευρυζωνικότητα.