Διαδίκτυο

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στο Διαδίκτυο, στις υπηρεσίες του, στις εφαρμογές πλοήγησης, διαχωρίζεται η έννοια της ιστοσελίδας και του ιστοχώρου, αναλύονται οι μορφές επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου, τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου όσο και τα μειονεκτήματα, γίνεται εισαγωγή στο Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών ISDN, στην τεχνολογία ISDN και στις μισθωμένες γραμμές.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαδίκτυο, διαδικτυακές υπηρεσίες, εφαρμογές πλοήγησης, ιστοσελίδα, ιστοχώρος, μορφές επικοινωνίας, ISDN, μισθωμένες γραμμές.

 

Παρουσίαση

Ενότητα 05: Διαδίκτυο