Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Περιβάλλον (Α’ Μέρος)

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις διαδικτυακές υπηρεσίες, στις πράσινες υπηρεσίες, στην ηλεκτρονική μάθηση και στην ηλεκτρονική εκπαίδευση από απόσταση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαδικτυακές υπηρεσίες, πράσινες υπηρεσίες, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική εκπαίδευση από απόσταση.