Δίκτυα Αισθητήρων και Εφαρμογές για το Περιβάλλον

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στα δίκτυα αισθητήρων, στην αρχιτεκτονική ενός ασύρματου κόμβου, στα πλεονεκτήματα και στις ιδιότητες ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, στα μέρη τοποθέτησής τους και αναφέρονται κάποια παραδείγματα εφαρμογών τους για το περιβάλλον.

 

Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυα αισθητήρων, αρχιτεκτονική ασύρματου κόμβου, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.