Πράσινη Πληροφορική και Πράσινες Τεχνολογίες

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην πράσινη πληροφορική, στις πράσινες πολιτικές, στις πράσινες τεχνολογίες, στα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στα ηλεκτρονικά απόβλητα, στο πράσινο Διαδίκτυο, στα data centers, στο cloud computing, στο energy star, στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πράσινη πληροφορική, πράσινες πολιτικές, πράσινες τεχνολογίες, Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ηλεκτρονικά απόβλητα, πράσινο Διαδίκτυο, data centers, cloud computing, energy star, Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.