Οι πόλεμοι της αποαποικιοποίησης, ο ψυχρός πόλεμος, οι αυτοτροφοδοτούμενοι πόλεμοι

Οι πόλεμοι της αποαποικιοποίησης, ψυχρός πόλεμος, αυτοτροφοδοτούμενοι πόλεμοι.

Λέξεις Κλειδιά: αποαποικιοποίηση, ψυχρός πόλεμος, αυτοτροφοδοτούμενοι, εμφύλιοι πόλεμοι