Προφορική παράδοση (οι θεωρίες του Lord, Bailey, Dunn) I

Η προφορική παράδοση κι οι μηχανισμοί διάδοσης με έμφαση στις θεωρίες των Lord, Bailey και Dunn.

 

Λέξεις Κλειδιά: προφορικότητα, ιστορικός Ιησούς, Bailey, Lord, Dunn

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Προφορικότητα (Εισαγωγικά)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Προφορικότητα (Εισαγωγικά)