Η Πηγή των Λογίων κι η σημασία της στην αρχέγονη Εκκλησία I

Πηγή των Λογίων, θεωρία και προβλήματα, παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πηγή των Λογίων, ιστορία έρευνας, προφορικότητα, αρχέγονος Χριστιανισμός