Οι λογοτεχνικές και θεολογικές αλληλεξαρτήσεις κι επιρροές των τριών συνοπτικών ευαγγελίων

Λογοτεχνικές εξαρτήσεις μεταξύ των συνοπτικών ευαγγελίων κι οι πιθανές αλληλεπιδράσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνοπτικοί, διακειμενικότητα, ιστορία πηγών